top of page

Muligheter på masternivå etter endt bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet

Skrevet av: Kathinka Torwig


1. Innledende bemerkninger

Det toårige masterprogrammet for rettsvitenskap for studenter med fullført bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger ble opprettet i 2014, der søkere fra de ulike utdanningsinstitusjonene konkurrerer i kvoter basert på den opptaksgruppen de tilhører. Men - konkurransen er stor, og det er få plasser. Jeg skal i det følgende redegjøre for hvilke muligheter man har på masternivå etter endt bachelorprogram i rettsvitenskap, og deretter informere kort om hvordan søknadsprosessen fungerer.


2. Opptakskrav til masterstudium

Bestått bachelorgrad i rettsvitenskap fra Lillehammer med karakter C i snitt eller bedre kvalifiserer for videre utdanning på masternivå ved Universitetet i Bergen. Fullført studium vil da gi fritak for de tre første årene på det femårige masterprogrammet, slik at du kun har de to siste årene igjen på rettsvitenskap ved UIB. Dermed vil utdanningen bli godkjent på lik linje som om man hadde gjennomført et integrert femårig løp enten ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø.


Antall søkere vil bli vurdert på bakgrunn av gjennomsnittskarakteren fra de emnene som inngår i bachelorgraden, med unntak for innføringsemnene ex.phil og ex.fac. Tilsvarende gjelder for juridiske emner med bestått/ikke bestått som vurderingsform. Antall studieplasser og hvilke poenggrenser som gjør seg gjeldende vil variere, men særlig sistnevnte er betinget av hvor mange som ønsker studieplass på masterprogrammet det aktuelle året.


Opptakskravene viser at gjennomsnittskarakteren for å kapre seg en plass på den 2-årige masteren ligger på rundt 4, som tilsvarer en bokstavkarakter på B i snitt. Dersom du er usikker på hvordan du regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer, anbefales det å sjekke ut snittkalkulatoren på nettsiden til Høgskolen i Molde. Følgelig er det viktig å huske på at tilbudet fra Universitetet i Bergen kun er forbeholdt de studenter som ikke har fått et tilsvarende tilbud om opptak gjennom Samordna Opptak. Søknadsfristen for opptak på grunnlag av bachelor-karakterene er 15. april og skjer lokalt gjennom søknadsweb.


Som nevnt ovenfor vil det også være mulighet for studieplass på et av de øvrige masterprogrammene gjennom søknadsprosessen i Samordna Opptak. En eventuell studieplass vil da vurderes på bakgrunn av karakterene fra videregående skole, der tilleggspoeng vil kunne få betydning dersom man konkurrerer i ordinær kvote. Ønsker du å fullføre graden ved UIO, forutsettes det at man har avlagt og bestått eksamen i Dynamisk tingsrett på forhånd, senest sommeren før skolestart. Det er da vanlig praksis at de tre første årene blir godskrevet, slik at man går direkte inn på fjerde avdeling. Ved UIT vil man derimot bare kunne søke om fritak for de første to årene i utdanningsforløpet, men det er motsetningsvis ikke et krav om å avlegge eksamen i Dynamisk tingsrett før studiestart. Søknadsfristen for opptak til det femårige masterprogrammet gjennom Samordna opptak er 15. april.


Bachelorstudiet kvalifiseres også for videre studier på masternivå i utlandet. Høgskolen i Innlandet er kjent med at studenter har gått videre til blant annet Danmark, men tar forbehold om at de ikke kjenner til de enkelte sakene. Er du likevel interessert i å studere i utlandet, anbefales det at du tar kontakt med en studieveileder for å se nærmere på hvilke studiemuligheter som passer for deg.


Det finnes for øvrig andre alternativer til det tradisjonelle toårige masterprogrammet i rettsvitenskap. En mastergrad i forretningsjus ved Universitetet i Stavanger vil for eksempel passe for deg som ønsker en juridisk utdanning med økonomifokus og spesialkompetanse i forretningsjuridiske emner. Programmet har 27 plasser og krever en gjennomsnittskarakter på minst C i snitt. Det er dessuten en forutsetning at man har en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en bestått grad med kombinasjon av forretningsjus og økonomi. Kandidatene vurderes på bakgrunn av gjennomsnittskarakteren i de karakterbelagte emnene som inngår i bachelorgraden, inkludert x.phil og x.fac. Det er likevel viktig å huske på at man ikke kan praktisere som advokat eller dommer med denne graden, da dette er betinget av en master i rettsvitenskap.


3. Mulighet for nye masterstudium i 2022

Den store etterspørselen etter juridisk kompetanse i næringslivet øker, og som en konsekvens av nettopp dette, ønsker flere læringssteder å tilby selvstendige juristutdanninger. Etter at hindringene i gradsforskriften ble opphevet, har flere institusjoner nå mulighet til å tilby disse utdanningene. Både Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI har søkt til NOKUT om å få akkreditert masterstudium i rettsvitenskap, og flere av universitetene ønsker å stå klare allerede fra neste høst i 2022. Det planlagte masterstudiet i rettsvitenskap fra BI vil ha fokus på det forretningsjuridiske og vil etablere en master som er rettet spesifikt mot dette. Universitetet i Agder ønsker på sin side å gi sitt særpreg på masterutdanningen gjennom å tilby et robust studium med et internasjonalt perspektiv og EØS-rett.


For mer informasjon, se:


519 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page