top of page

Veien etter endt bachelorstudium

Oppdatert: 25. jul. 2022

Skrevet av: Maria Roudak


Jusstudiet åpner opp mange dører fylt med spennende muligheter og jobber. Mange studenter velger å gå en 5-årig mastergrad, mens andre slik som jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet tar en bachelorgrad på 3 år. Etter endt bachelorgrad står studentene overfor et veivalg, i forhold til om man ønsker å fortsette å bygge på graden, eller om man ønsker å gjøre noe nytt og spennende utenom studier.


Denne artikkelen tar sikte på å opplyse om de mange muligheter studentene har med en bachelorgrad i rettsvitenskap. Vi har fått snakke med studieveileder Hanne Stolinski og advokatfirmaet Thallaug som begge har gitt gode tips som studentene kan bli inspirert av.


Mange muligheter

Vi snakket først med studieveileder ved HiNN, Hanne Stolinski, om hvor veien går videre etter endt bachelor i for eksempel Lillehammer.


For det første er det mange som lurer på hvilke muligheter man har helt generelt etter endt bachelorstudium.


Her har vi blitt opplyst om at det lureste er å søke juridiske stillinger innenfor kommunal og statlig forvaltning, samt stillinger innenfor det private næringsliv og i organisasjoner. Hanne Stolinski opplyser om at studenter ved å søke etter ledige stillinger på Finn.no kan få gode eksempler på spennet innenfor hva en bachelorkandidat i rettsvitenskap kan jobbe med. Stolinski ramser blant opp stillinger som rådgiver i Barne-, ungdoms- og familieetaten, rådgiver innen eiendomsforvaltning, rådgiver i kommune og fylkeskommune, samt rådgiver i NAV – bare for å nevne noe. Mulighetene er altså mange, og man kan også med bachelorgrad søke på jobb som saksbehandler i tingretten eller namsfogden.


I de overnevnte stillingene kan man forvente spennende arbeidsoppgaver som gir muligheter til å aktivt bruke juridiske kunnskaper. Man kan forvente å måtte foreta kritiske vurderinger, prøve å balansere fornuftige løsninger, og ikke minst gi råd til de saken gjelder. Ofte jobber man med å forberede en sak og skape oversikt i saksforholdet for å deretter videresende arbeidet til en leder. Det er mye man kan lære av slike jobber, for eksempel får man utnyttet sine muntlige og skriftlige juridiske ferdigheter i praksis. I tillegg kan man lære mer om analyse og struktur.


Jobb innenfor det private næringsliv

Mulighetene er riktignok fler, man kan nemlig med bachelor i rettsvitenskap få jobber innenfor det private næringsliv. Et eksempel på dette er jobb innenfor bank og finans. Her kan man hjelpe til med å gi gode råd til kunder, og bistå i interne problemstillinger. En slik jobb innebærer også at man er løsningsorientert og klarer å samarbeide godt, samtidig som man er selvstendig og tar utfordringer på strak arm. Innenfor bank kan man forvente å behandle søknader om lån, selge banktjenester og generelt gi veiledning.


Et annet spennende alternativ er jobb innenfor eiendomsmegling. Dersom man har bachelor utdanning kan man her bidra med rådgivning, og aktuell kunnskap om lover og regler innenfor feltet. Andre egenskaper som er fordelaktige er å være flink på å ta initiativ, og å trives med et høyt arbeidstempo. Studenter som velger å jobbe med eiendomsmegling etter bachelor i juss kan forvente å få utviklet sin selvstendighet, og skjerpe kunnskaper om lovverket for salg og kjøp av eiendom.


Jobb som rettslærelærer er også en unik arbeidsmulighet for en nyutdannet bachelor student. Det varierer her hvilke krav som stilles, men det vil ofte være anbefalt å ha en erfaring eller ekstra utdanning innenfor pedagogikk eller som lærer. Iblant utlyses det stillinger som kun krever bachelor i rettsvitenskap, og eventuelt at man gjennomgår et kurs hvor man får relevant kunnskap om undervisning. En slik jobb er ypperlig for den som liker å lære andre, er god på å lede, holde struktur og være positiv til utfordringer.


Jobb i advokatfirma

Noen vil sikkert stille spørsmålstegn ved om det går an å få seg jobb i advokatfirma med kun en bachelorgrad.


Til dette svarer Hanne Stolinski at det er fullt mulig å jobbe i advokatfirma etter endt bachelor. Hun er ikke kjent med konkrete eksempler på studenter som har tatt bachelor i Lillehammer, men opplyser om at dette er mulig, og at en slik stilling vil innebære å ha en form for støttefunksjon for advokatene, gjerne i skjæringspunktet mellom de administrative og juridiske oppgaver. Det krever altså forståelse for det juridiske systemet, noe bachelorstudentene i Lillehammer helt klart har.


Utfordringer på veien – stiller man egentlig svakere enn andre?

Enkelte reiser muligens bekymringer til om man stiller «svakere» i mylderet av søkere, når man bare har en bachelorgrad. Noen vil kanskje til og med være bekymret for at søkeprosessen kan by på utfordringer.


Her opplyser Stolinski om at svaret både er ja og nei. Situasjonen er ikke helt svart/hvit. Dersom man «oppfyller kvalifikasjonene som reises i stillingsutlysninger handler det kun om å sette ord på hvordan du, med dine fagkunnskaper, generelle akademiske ferdigheter, din motivasjon og personlige egenskaper er den beste til å løse jobben som er beskrevet i utlysningsteksten», i følge Stolinski.


Studentene blir altså oppfordret til å sette sin beste fot frem, og prøve uavhengig av om man ikke har en master. Vi får videre tips om at karrieresenteret ved Universitetet i Oslo gir gode råd og nettsider om kartlegging av kompetanse, skriving av CV og søknad, og mye mer. Dette er noe som absolutt er verdt å sjekke ut for studentene, da man kan få verdifulle tips til fremtidig jobbsøking.


Uavhengig av om man har bachelorgrad eller mastergrad kan det å lande sin første jobb både være nervepirrende å utfordrende. Hanne Stolinski peker på at årsaken til dette er at arbeidsgivere ikke bare interesserer seg for dine karakter og fagkunnskaper, men også erfaringene du har. Her er spesielt referanser fra disse erfaringene viktige, da de kan bekrefte eller avkrefte om du faktisk er kvalifisert til å løse jobben. Et godt tips Stolinski har til studentene er at man er flink på å kartlegge erfaringene man gjør seg både utenom og/eller i forbindelse med studiet. Dette kan være frivillig arbeid i studentorganisasjoner, deltidsstillinger ved siden av studiet eller annet frivillig arbeid.


Man burde stille seg selv spørsmålet om hvorvidt erfaring man har fra en jobb man har gjort kan brukes for å løse jobben som blir beskrevet i stillingsutlysningen.


Avslutningsvis spør vi om det er mange studenter som har valgt å gå rett i yrkeslivet med kun rettsvitenskap bachelor fra HiNN.


Her blir vi opplyst om at det er studenter som har valgt å gå direkte inn i juridiske stillinger med bachelorgrad, blant annet i selskapet «Veidekke».


Jobbe hos advokatfirmaet Thallaug

Vi i Obiter Dictum har også hørt med advokatfirmaet Thallaug, om mulighetene for arbeid etter endt studie.


I forhold til om man kan få seg jobb i advokatfirmaet med kun bachelorgrad, eller om mastergrad stilles som krav har vi blitt opplyst om at Thallaug frem til nå kun har ansatt medarbeidere med mastergrad. De forteller oss at til tross for dette så kan denne praksisen endre seg i takt med den generelle utviklingen i bransjen, samt hvilke tjenester deres klienter etterspør.


Karakterer og faglige kunnskaper

Mange på jussen er interesserte i hvilken rolle karakterer spiller i en jobbsøknad.


Thallaug forteller oss at de «lever av å levere tjenester av høyeste kvalitet, og er derfor avhengige av at våre medarbeidere holder et solid faglig nivå. Karakterene kan gi oss et inntrykk av søkerens faglige kvalifikasjoner, og er således et relevant vurderingskriterium vi legger vekt på i vår helhetsvurdering av kandidaten. Vi opererer ikke med en definert karaktergrense, men gode akademiske resultater vil ofte være et fortrinn i ansettelsesprosessene. Blant annet som følge av stor interesse og mange flinke søkere».


Vi stilte også Thallaug spørsmål om mulighetene for jobb med bachelorgrad, men på grunn av manglende kjennskap til arbeidsmarkedet for bachelorkandidater kunne de ikke gi et konkret svar på dette.


Vi takker studieveileder Hanne Stolinski og advokatfirmaet Thallaug for gode tips til veien videre for studenter etter endt bachelorstudium!


433 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page